ტექნიკური სახელმძღვანელოები

აპლიკაციის ფორმა

რა არის ტექნიკური სახელმძღვანელო?


ტექნიკური სახელმძღვანელო (მომხმარებლის სახელმძღვანელო) წარმოადგენს მანქანა-დანადგარის ან/და ხელსაწყოს მწარმოებლის მიერ შედგენილ დოკუმენტს, რომელშიც მოცემულია კონკრეტული სერიისა და მოდელის ხელსაწყოს/დანადგარის უსაფრთხო ექსპლუატაციის, შეკეთების შესახებ ინფორმაცია. ჩვენი მომსახურება გულისმობს, მშენებლობის პროცესში გამოყენებული მანქანა-დანადგარებისა და ხელსაწყოების ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოების საფუძველზე, თქვენი დასაქმებულებისთვის მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციის შედეგდენას. აღნიშნული ინსტრუქციის შედგენა და დასაქმებულთათვის ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენს დამსაქმებლის ერთ-ერთ ვალდებულებას (საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, მუხლი. 5, მე-2 პუნქტი, "ბ" ქვეპუნქტი. ამასთან, თუკი დამსაქმებელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ მიწოდებული დოკუმენტი ან ასეთი დოკუმენტი ნათარგმნი არ არის, გთავაზობთ დანადგარის ტექნიკური სახელმძღვანელოს მოძიებასა და მის თარგმნას ქართულ ენაზე.

როგორ ვისარგებლოთ სათარჯიმნო მომსახურებით ?


აპლიკაციის ფორმაში შეავსეთ ყველა სავალდებულო ველი და დააჭირეთ გაგზავნას. დოკუმენტის მიღების შემდეგ მოვახდენთ ჩვენი მომსახურების ღირებულების კალკულაციას. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე: 1.ტექსტის მოცულობა 2.გსურთ თუ არა დოკუემნტის თარგმანი და მისი ნოტარიული დამოწმება. ფასების კალკულაციის შემდგომ თქვენ მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გადმოგეგზავნებათ ჩვენი შეთავაზება მომსახურების ფასისა და ვადის გათვალისწინებით.